Persoane interesate

duminică, 20 septembrie 2009

IANUARIE 7, 2007

IUBIRE ºi PACE.Doar scriind aceste cuvinte, bãtându-le la maºinã sau citindu-le, trezesc o vibraþie mai înaltã în tine, iar cuvintele rostite creeazã un impact ºi mai mare. Imaginaþi-vã forþa extraordinarã pe care o generaþi simþind dragoste ºi lucrând pentru pace!
(Nota din partea lui Suzy: Revizuind email-urile, am ajuns la cele din data de 17 octombrie. Daca intrebarile voastre au primit raspuns intr-unul dintre mesaje, luati atunci in considerare acel raspuns. Va multumesc.)


S : Iti urez un nou La multi ani, acum, prin intermediul computerului, dragule !


MATTHEW : Acelasi lucru þi-l adresez si eu tie, pe cale ,,electronica”, suflet drag ! Sa pornim la drum cu raspunsul meu referitor la ce m-ai intrebat tu, in Ajun de Anul Nou: va avea energia rezultatã din toate festivitãþile de pe tot globul, vreun efect de duratã? Intotdeauna existã o reverberaþie a grupurilor de spirite elevate, care întâmpina noul an, ºi o parte din ea rãmâne la nivelul de intenþii benefice, prin intermediul acþiunii; dar în nici un alt moment din istoria Pãmântului, energia acelei ocazii anuale nu a direcþionat un astfel de impuls puternic cãtre pace. Sufletele ºi minþile sunt pline de speranþã, de încurajare, ºi simt cã o erã a pãcii se apropie ºi cã energia acelor emoþii strãluceºte într-un mod deosebit. Gândiþi-vã la acest lucru ca la niºte artificii colective care pentru puþin timp dar în mod spectaculos aprind cerurile asemenea unui far mondial care aduce pace ºi iluminare spiritualã.


Lumea voastrã este epuizatã datoritã rãzboaielor. Chiar ºi cei care sunt devotaþi rãzboiului cãruia i se face reclamã pe primele pagini ale ziarelor, ºi dominã ºtirile sunt vlãguiþi, dar trebuie sã îºi dea seama cã din eºecurile lor constante trebuie sã ajungã la victoria pe care se aºteptau sã o obþinã uºor. Semnale ale nebuniei din administraþie ºi ale oboselii acumulate în armatã se traduc prin oamenii care sunt repoziþionaþi sau înlocuiþi pentru a crea aparenþa ,,unei noi strategii” în Irak. Pioni principali care au susþinut rãzboiul, au abandonat corabia din cauza decepþiei potrivit cãreia politicile dovedite inutile au fost continuate sau pentru cã ,,au vãzut lumina” ºi s-au contopit cu ea. Multe lucruri clocotesc în spatele scenei, ºi anumire rezultate care ar putea fi considerate “complete” nu sunt fãcute publice. Totuºi la un moment dat, se va ajunge ºi aici, pentru cã acea cauzã finalã pentru tulburãrile din Orientul Mijlociu nu mai poate sta mult timp îngropatã sub ideea de “Irak democrat” sau “securitate naþionalã a Irakului”. Datoritã cererilor crescânde de retragere a trupelor din Irak ºi atenþiei care se acordã opririi genocidului, foametei, bolilor, sãrãciei ºi dezvoltãrii de noi arme, lumina schimbã direcþia puterii dinspre criminalii cei întunecaþi cãtre populaþia iluminatã.


Dacã ar fi sã aleg un singur cuvânt pentru a descrie ce se petrece în câmpul energetic potenþial al Pãmântului, acesta s-ar numi haos, iar acest haos trebuie sã fie întâmpinat din toatã inima ca un premergãtor al dorinþei oamenilor de manifestare a pãcii. Prefacerea sau transformarea apare doar atunci când energia este pusã la bãtaie pentru a ajuta orice situaþie sã treacã de la status quo la progres. Asta faceþi voi, ºi vã aducem laude ºi vã admirãm perseverenþa cu care aþi menþinut aceastã luminã de-a lungul anilor când schimbarea a fost minimã. ªtim cã aþi tânjit dupã dovezi palpabile ale progresului luminii, mai mult decât asigurarea noastrã cã noi o vedem, ºi rãbdarea ºi perseverenþa voastrã vor fi rãsplãtite din plin anul acesta.


Dar vã rog sã nu anticipaþi o derulare linã de-a lungul întregului proces de ajustãri energetice. Nu vedem tenacitatea celor întunecaþi stagnând dar vedem disperarea lor amplificându-se - combinaþia indicã faptul cã intenþioneazã sã menþinã o anumitã presiune. Vor avea loc mai multe evenimente geofizice care sã transmute aspectul negativ înmagazinat ca energie cineticã ; vor mai exista ceva vreme anomalii climaterice care vor duce la o climã mai blândã pe întreg pãmântul; iar bolile, sãrãcia ºi ignoranþa nu pot fi anihilate peste noapte. Este adevãrat cã beneficiaþi de ajutorul inimaginabil al familiei noastre. Esenþial este însã sã reþineþi cã fiecare dintre voi este capabil sã accelereze totul, atunci când Pãmânt este învãluitã în vibraþii de iubire ºi pace. Gândurile ºi sentimentele focalizate asupra a ceea ce doriþi pentru voi ºi lumea voastrã înseamnã rugãciune iar puterea rugãciunii este extraordinar de mare.


Este de înþeles cã mulþi cititori din alte þãri decât Statele Unite îºi întreabã liderii lor când astfel de situaþii cum ar fi legile lor nedrepte, negarea drepturilor omului, oprimarea femeilor ºi rãzboaiele civile vor înceta. Repet cã tot ce se aplicã Statelor Unite se aplicã ºi la nivel global, aºa cum lumina aduce schimbare de la ,,rãu” la ,,bine” prin orice mijloace. Guvernul American are parte de cea mai amplã publicitate, pentru cã aparent el este cel care dirijeazã evenimentele mondiale chiar dacã existã un anumit grup intitulat Illuminati care îºi exercitã puterea cu ajutorul banilor ºi care a controlat multe guverne, a generat rãzboaie, ºi a întreþinut înºelãciunea, violenþa ºi oprimarea. Printr-un ºir de defectors de la nivele mai joase, ºi prin eforturi care avanseazã pentru a înlãtura averile ilegale vaste ale Illuminati, controlul lor este diminuat în mod constant. Cu toate cã devine din ce în ce mai evident cã în anumite þãri apar noi figuri politice care deþin idei ºi intenþii promiþãtoare, schimbãrile benefice care se aflã în plinã desfãºurare nu vin din partea sistemelor politice- ci aceste schimbãri atât de mult dorite provin din lumina crescândã care sãlãºluieºte în oamenii din întreaga lume. Lumina colectivã de pe întreaga planetã conduce lumea cãtre Era de Aur!


S: Matthew, cred cã fiinþele de luminã înþeleg acest lucru, dar etalonul pentru majoritatea oamenilor este reprezentat de schimbarea în ce priveºte conducerea naþionalã, ºi tot ce se pare cã se petrece în guvernele noastre este doar apã de ploaie. Când vom putea fi martorii unor dovezi de netãgãduit ale Marilor schimbãri?


MATTHEW: Nu pot sã îþi spun când anume Mamã. Schimbarea apare în funcþie de energia pusã în joc, ºi existã mai mulþi factori care afecteazã momentul schimbãrii, decât oamenii care sunt hotãrâþi sã „menþinã tendinþa” spre dominarea mondialã, având ca pas necesar cucerirea Orientului Mijlociu. Lipsa informaþiilor reale din mijloacele mass-media contribuie la acest lucru, pentru cã mulþi cred încã în orice informaþie datã iar energia gândurilor lor este „concentratã” în acea informaþie. Dar existã de asemenea alte surse de influenþã, în special frica ºi apatia din oamenii care nu au ghizi spirituali care sã îi facã sã înþeleagã despre ce este vorba. Oamenii care de-abia supravieþuiesc sunt speriaþi de posibilitatea pierderii acelui venit, iar cei care nu au slujbe sau locuinþe sau asigurare de sãnãtate, ºi nici o speranþã de îmbunãtãþire a standardelor lor de viaþã sunt de asemenea speriaþi de ce li se va întâmpla. Pãrinþii ºi bunicii sunt îngrijoraþi de lumea pe care o vor moºteni familiile lor. Aceste milioane de suflete, plus toþi cei care sunt bombardaþi de bolile mintale proprii sau ale fiinþelor iubite sau suferã de pe urma pierderii celor dragi, sunt preocupaþi de viaþa cotidianã, iar acest lucru nu mai lasã loc pentru nici un interes care sã treacã peste astfel de aspecte. Mulþi oameni s-au obiºnuit cu rãzboiul ca ºi când aceasta ar fi o modalitate de a trãi, ºi merg înainte nestingheriþi; angajaþii companiilor care furnizeazã arme sunt încã interesaþi de joburile lor; tineri adulþi care nu gãsesc nici un sens în a-ºi face planuri pe termen lung, se refugiazã în droguri sau sunt absorbiþi de jocuri violente pe computer; sentimentele ale celor devotaþi din punct de vedere religios care cred cã religia lor este singura autenticã, variazã de la dispreþuirea „inamicului” musulman, pânã la acceptarea faptului cã moartea lor ºi distrugerea þãrii lor este voinþa lui Dumnezeu; ºi cei care cred în Armageddon aºteaptã pur ºi simplu sã fie „salvaþi”. Toþi cei care fac parte din aceste grupuri menþionate mai sus pot fi consideraþi apãrãtori pasivi ai acestei situaþii, fie generând mai multã negativitate pe care Pãmântul e necesar sã o anihileze, fie nedirecþionând nici un pic de energie cãtre schimbare.


ªi mai existã un grup care sprijinã aceastã situaþie de fapt prin intermediul gândurilor ºi sentimentelor lor. Trupele armate au nevoie sã simtã cã luptã pentru un scop valoros, ºi acelaºi sentiment trebuie sã îl aibã ºi familiile lor. Miile de oameni care au avut rãni fizice ºi psihice pe perioada întregii vieþi au nevoie sã simtã acelaºi lucru. ªi cu siguranþã familiile femeilor ºi bãrbaþilor care ºi-au dat viaþa pe câmpul de luptã au nevoie sã simtã cã acele decese au avut o anumitã însemnãtate altfel s-ar simþi neconsolate. Combinarea ataºamentelor generatoare de energie din acele suflete, care au nevoie sã creadã în ceea ce au fãcut, încetineºte de asemenea procesul de schimbare a guvernului, care a aprobat finanþarea rãzboiului ºi doreºte ca acesta sã continue.


Toate acele milioane de suflete au nevoie de luminã, pentru a li se deschide ochii, iar lumina care este trimisã fiecãruia dã posibilitatea Pãmântului sã fie mai optimist în ideea cã majoritatea oamenilor de pe Pãmânt vor purta aceastã luminã în suflet. Pãmântul ºtie cã aºa cum vibraþiile sunt amplificate pe aceastã cale a ascensiunii sale, tot astfel are loc ºi comunicarea între suflet ºi conºtiinþã, iar lumina sufletului se amplificã pe mãsurã ce locatarii somnoroºi se trezesc. La aºa ceva m-am referit când am menþionat artificiile spectaculoase ce apar ca un far luminând calea cãtre siguranþã a cãutãtorilor sufletului.


Alt motiv pentru bucuria Pãmântului: Printre copiii care s-au nãscut în ultimele douã decenii se gãsesc aceia care prezintã capacitãþi extraordinare ºi înþelepciune strãveche ºi au misiunea de a solidifica reformele care sunt iniþiate de generaþii mai vechi ce au venit cu acest scop. Unele dintre aceste suflete foarte elevate ºtiu cine sunt, ºi de ce sunt acolo, iar altele descoperã acest lucru chiar acum. Veþi cunoaºte pe aceºti noi conducãtori prin intermediul comportamentului ºi acþiunilor lor- aveþi încredere în intuiþia voastrã în ceea ce îi priveºte! – ºi dacã vã aflaþi în preajma lor, veþi simþi cã vã înãlþaþi sufleteºte ºi energizaþi de ceea ce emanã ei. Când aceste suflete se vor afla la conducere ºi mulþimile care mustesc de luminã le vor aclama, voi ºi Pãmântul veþi avea certitudinea cã vã aflaþi în mâini bune!


Mamã, doresc sã mai adaug un singur lucru înainte de a trece la lista ta de întrebãri. Cu ceva vreme în urmã te-am rugat sã-þi semnezi corespondenþa IUBIRE ºi PACE, ºi vreau sã le dezvãlui cititorilor de ce am fãcut acest lucru. Doar scriind aceste cuvinte, bãtându-le la maºinã sau citindu-le, trezesc o vibraþie mai înaltã în tine, iar cuvintele rostite creeazã un impact ºi mai mare. Imaginaþi-vã forþa extraordinarã pe care o generaþi simþind dragoste ºi lucrând pentru pace!


ªi acum sã trecem la listã.


S: Bine dragule, ºi îþi mulþumesc pentru cã ai rãspuns întrebãrilor mele! Cineva care a citit cã Illuminati doresc ca noi sã ingerãm aur monoatomic pentru cã împiedicã ADN-ul sã se dezvolte în spire ºi ne pregãteºte de asemenea pentru programarea controlului minþii, doreºte sã îi spui ce crezi despre lucrul acesta.


MATTHEW: Îmi face plãcere sã vorbesc despre acest lucru, dar este MAI MULT decât opinia mea! Adevãrul este de fapt opusul acestei afirmaþii, ºi de vreme ce acea informaþie falsã a fost expusã aºa de inocent, puteþi fi siguri cã iniþiatorul ei cunoaºte rolul aurului în evoluþia umanã – în civilizaþiile foarte avansate, aurul este în mod natural un ingredient al corpurilor lor pentru cã este unul dintre cele mai benefice elemente în univers. Privitor la microcosmosul universului vostru, iatã cum vi se plicã vouã: Dumnezeu sporeºte funcþionarea creierului ºi contribuie la stabilitatea fiziologicã prin intermediul regenerãrii celulare. De-a lungul timpului în care inteligenþa umanã s-a deteriorat ºi s-a pierdut cunoaºterea conform cãreia fiecare formã de viaþã a apãrut din esenþa purã a dragostei Creatorului, ºi este o parte din Conducãtorul Suprem al acestui univers, utilizarea aurului a trecut de la sãnãtate la bogãþie materialã. A coborât pe spiralã de la rolul vital din claritatea spiritualã ºi bunãstarea fizicã la utilizarea sa ca bijuterii ºi alte obiecte de lux ºi a ajuns pânã la urmã baza unor sisteme economice. Aurul este de asemenea o parte importantã a tehnologiei unor civilizaþii mai înalte. Vizitatorii cei mai vechi ai planetei voastre au venit aici tocmai pentru a cãuta aur, ºi descoperindu-l au þinut lucrul acesta secret, astfel încât nu au fost nevoiþi sã împartã aceastã descoperire cu alte civilizaþii.


S: Nu am ºtiut lucrurile astea, dar am ºtiut cã informaþia despre aur nu putea fi adevãratã altfel nu mi-ai fi recomandat, acum mulþi ani sã îl ingerez.


MATTHEW: Mamã, atunci vorbeam despre atât de multe subiecte importante, încât a contat faptul cã tu mi-ai urmat sfatul, ºi de vreme ce ai fãcut asta fãrã sã mai întrebi, nu m-am gândit sã spun mai mult despre aur.


S: Administrarea aurului are cumva impact asupra inversãrii procesului de îmbãtrânire, sau ne ajutã sã trãim mai mult decât trãim acum?


MATTHEW: Poate contribui la acest lucru, dar precum în fiecare aspect al vieþii voastre, liberul arbitru are întâietate, ºi chiar ºi în Epoca de Aur a Pãmântului, nu toþi vor alege sã rãmânã tineri sau sã rãmânã aici nelimitat. La începutul formelor fizice, ADN-ul nu conþinea nici o boalã, nici îmbãtrânire, sau moarte, ºi sfârºitul unei vieþi pãmânteºti apãrea prin alegerea sufletului de a se muta fie într-o altã formã, fie în alt spirit. Totuºi, atunci când întunericul a intrat în univers ºi au apãrut rãzboaie între forþele întunericului ºi ale luminii, a apãrut ºi moartea din cauza rãnilor letale din luptã. Atunci a fost instituit acel tãrâm pe care îl numiþi Rai ºi al cãrui nume de fapt este Nirvana, pentru cã rãzboinicii luminii, care erau rãniþi aveau nevoie de un loc sigur unde sã se odihneascã ºi sã se refacã. Dupã ce rãzboaiele s-au îndepãrtat de universul vostru, Nirvana a devenit sanctuarul spiritual al planetei voastre. Pe mãsurã ce întunericul a nãpãdit planeta, ADN- ul uman a fost manipulat în sens descendent, de la structura bazatã pe cristalin care adãpostea multe spire la cea bazatã pe carbon care deþine doar douã spire la fiinþele cu densitate trei: ºi cele mai neevoluate forme de viaþã au fost reduse la instinct primordial. De-a lungul epocilor de involuþie, energia iubirii- cea mai puternicã forþã din cosmos – a fost trimisã prin raze de luminã cãtre fiecare suflet din acele zone joase, ºi toþi cei care au absorbit-o au urcat uºor scara claritãþii ºi inteligenþei spirituale.


S: Aºa cum facem acum, mutându-ne din dimensiunea a treia.


MATTHEW: Da, dar majoritatea dintre voi sunteþi mult mai evoluaþi decât sufletele îngropate în aspectele cele mai joase din lumile celei de-a treia dimensiuni.


S: Din fericire, suntem deasupra acestor aspecte! Atâþia oameni întreabã ce putem face privitor la aspectele sãnãtãþii ºi ce vor face practicienii de azi, când nu va mai exista nici o boalã pe aceastã planetã, astfel încât sper cã poþi comenta îndeajuns încât sã acoperi aceste chestiuni. Sau vrei sã îþi tipãresc toate aceste întrebãri?


MATTHEW: Nu va fi necesar, Mamã. ªtiu cã anumite întrebãri vizeazã situaþii personale ale oamenilor, ºi eu nu sunt calificat pentru a diagnostica ºi pentru a prescrie terapii, astfel încât pot spune doar ceea ce am în aceste mesaje: Pe lângã trasarea unor linii directoare care sã facã faþã anomaliilor mentale, emoþionale ºi fizice care pot fi efectele noilor frecvenþe, recomand sã se consulte un specialist de încredere, în metode de îngrijire din medicina alternativã ºi în rugãciune. Noi suntem însã conºtienþi de îngrijorãrile ºi interesele generale ale acestui subiect, ºi voi vorbi despre ele.


Pentru a începe cu începutul, corpurile nu sunt solide. Asemenea oricãrui lucru din univers, corpurile sunt energie care fluctueazã pe o frecvenþã sau alta de vibraþie, ºi blocajele din fluxul energetic ale celor mai vulnerabile puncte ale corpului sunt cauza bolilor, durerii, afecþiunilor psihice, ºi în cele din urmã ale morþii fizice. Punctele vulnerabile pot fi vestigii ale rãnilor vechi purtate în memoria celularã sau zone slãbite de anumite traume în aceastã viaþã. Când aceste condiþii sunt prevederi din contractele sufletelor pentru a echilibra sau vindeca alte vieþi, câmpul energetic al unui corp blocheazã fluxul energiei vindecãtoare ºi eforturile medicilor nu vor avea succes. Când nu este acesta cazul, tratamentele pot fi eficiente în ce priveºte activarea mecanismelor de auto-vindecare ale corpului, când pacientul are aceastã credinþã ºi intenþia de a se vindeca.


Trebuie sã înþelegeþi cã tot ce este „negativ” pe Pãmânt, ºi þine de sãnãtate ºi bunãstare, cum ar fi boli endemice, malnutriþie, ºi sãrãcie, viruºi ºi poluare – toate împãrþite de întunericul umanitãþii – existã pentru a da sufletelor „materialul” necesar pentru a completa experienþa karmicã a celei de-a treia dimensiuni ºi pentru a trece în dimensiuni mai înalte unde nu existã nici o formã de întuneric. Cu mult timp în urmã s-a petrecut urmãtorul fapt: majoritatea sufletelor care au locuit pe Pãmânt ºi-au îndeplinit doar parþial misiunea aleasã, sau prin alegerile lor proprii, ºi ºi-au fãcut ºi mai multã karmã care a trebuit arsã prin reincarnare în acelaºi tip de situaþii. Pãmântul ºi-a golit rezervele de luminã oferind-o locuitorilor sãi epoci la rând, ca pe o altã ºansã de a completa ciclul de experienþe din dimensiunea a treia, ºi din aceastã cauzã, acum vreo ºaizeci de ani corpul sãu planetar era aproape pe moarte.

IUBIRE ºi PACE,

Suzy Ward

www.matthewbooks.com
ii multumim Laurei Cucu
TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

http://matthewbooks.net
• http://matthewfrance.blogspot.com – FRANÇAIS
• http://matthewenespanol.blogspot.com – ESPAÑOL
• http://www.lightworker.it – ITALIANO
• http://matthewsindutch.blogspot.com/ - NEDERLANDS
• http://matthewdeutsche.blogspot.com/ DEUTSCH
• http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
• http://mesajedelamattei.blogspot.com/ - ROUMANIAN

By courtesy of Monica Visan
www.editura-foryou.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


sorin

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb